Kimberlin Co.

EDC UTILITY BLADES

Scout CUB: Compact Utility Blade

Rexford RUT: Rexford Utility Tool

TPT: Titanium Pocket Tool

 

Veleno Designs: Silet Ti

TK-TUKK: Titanium Utility Knife Keychain